Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
Προβλήματα σύνδεσης? Τηλεφωνικός Αριθμός Υποστήριξης ΚΗΜΔΗΣ: 210.3893.403
Θεσμικά θέματα - Χρήση εφαρμογής: Εφαρμογή Help Desk
Θέματα αδυναμίας πρόσβασης: infohelpdesk@eprocurement.gov.gr

Η υποστήριξη μέσω τηλεφώνου παρέχεται απο τις 09:00 έως τις 15:00
Copyright 2012 - Γενική Γραμματεία Εμπορίου